Individueel Bezoldigd Personenvervoer (taxi)

Sinds 1 januari 2020 wijzigde de taxiwetgeving. We spreken over:

 • De vergunning: heb je nog een lopende vergunning van voor 1 januari 2020? Dan geldt een overgangsbepaling: alle regels, mogelijkheden en beperkingen van jouw huidige vergunning blijven van toepassing. Zoniet geldt de nieuwe wetgeving.
 • De bestuurderspas: deze is voor iedereen verplicht sinds 1 juli 2020. Het maakt geen verschil of je in de oude wetgeving of de nieuwe wetgeving na 1 januari 2020 werkt.

Er zijn belangrijke voorwaarden gekoppeld aan de vergunning:

1. Voorwaarden voor de voertuigen:

 • Elk voertuig is zo uitgerust dat het maximaal 9 personen tegelijk kan vervoeren, bestuurder inbegrepen.
 • Elk voertuig is schoon, veilig en gekeurd als taxivoertuig en draagt een T-X-nummerplaat.
 • Jouw voertuig voldoet aan de groene normen die worden vooropgesteld. Die evolutie verloopt geleidelijk: hou rekening met de deadlines van 2020, 2025 en 2030.
  • Een voertuig met 4+1 zitplaatsen, moet voldoen aan ecoscore 71 (vanaf 74 verlaagde retributie).
  • Een voertuig met 5+1 of 6+1 zitplaatsen moet voldoen aan ecoscore 66 (monovolume) (vanaf 71 verlaagde retributie).
  • Een minibus met meer dan 5 zitplaatsen moet voldoen aan ecoscore 56 (vanaf 61 verlaagde retributie).
  • De normen gelden niet voor voertuigen die voor 2020 als taxi of VVB vergund waren.
  • De normen zijn slechts gedeeltelijk van toepassing op voertuigen die uitsluitend voor ceremonieel vervoer worden vergund.
  • De emissienormen zijn niet van toepassing voor minibussen die ingericht zijn voor aangepast vervoer.

Je kan via www.ecoscore.be controleren of jouw (toekomstig) voertuig voldoet aan de normen. Een voertuig dat niet voldoet krijgt geen vergunning.

2. Voorwaarden voor de exploitant:

 • Beroepsbekwaamheid
  • Activiteit individueel bezoldigd personenvervoer opgenomen in de KBO (= Kruispuntbank van Ondernemingen) met NACEBEL-code 49.320.
  • Elke zaakvoerder of bestuurder, belast met het dagelijks bestuur, moet over een attest kennis Nederlands van niveau B1 beschikken (volgens het Europees Referentiekader voor talen). Een vergunning kan afgeleverd worden bij een kennis van niveau A2, mits het niveau B1 binnen termijn van 2 jaren wordt behaald. In dit laatste geval moet een ondertekende erewoordverklaring toegevoegd worden bij de aanvraag.
 • Goed gedrag en zeden
  • Elke zaakvoerder of bestuurder, belast met het dagelijks bestuur, moet een uittreksel uit het strafregister (model 596.1-27) afleveren. Dit attest mag bij het indienen niet ouder zijn dan drie maanden.
  • Het is verplicht om jaarlijks, binnen drie maanden na de verjaardag van de vergunning, de gemeente opnieuw een uittreksel uit het strafregister (model 596.1-27) te bezorgen. Het uittreksel mag niet ouder dan 3 maanden zijn?
 • Solvabiliteit
  • Als natuurlijk of rechtspersoon moet je eigenaar zijn van het voertuig (of voertuigen) dat je exploiteert of moet je beschikken over een aankoopovereenkomst met afbetaling of een leaseovereenkomst van het voertuig(en).
  • Als exploitant moet je in orde zijn met jouw sociale bijdragen (sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen) en fiscale lasten (FOD Financiën).

Soorten taxidiensten

Samen met de andere voorwaarden van de nieuwe taxiwetgeving 2020 zijn ook de voorwaarden van de verschillende soorten taxidiensten gewijzigd. Lees de voorwaarden per soort taxidienst hieronder.

Straattaxi

 • Je vraagt de vergunning aan in de gemeente van jouw vestigingszetel (in Vlaanderen).
 • Je regelt afspraken en betalingen via een mobiele app.
 • Je kiest het tarief van jouw straattaxi zelf.
  • Het tarief moet duidelijk zichtbaar zijn op de app/webpagina of folder of in de taxi zelf.
 • Je mag jouw taxidienst in heel Vlaanderen aanbieden, en bent niet beperkt tot de gemeente waar je jouw vergunning hebt gekregen.
 • Je hebt geen taxilicht of taximeter nodig.
 • Je mag zonder passagier(s) of bestelling niet binnen de 200 meter van een standplaats voor standplaatstaxi’s komen.
 • Indien je wel rijdt met taxilicht en taximeter, gebruik je de gele tarievenkaart (zie onderaan deze pagina bij documenten) om de tariefelementen waar de meter mee rekent, bekend te maken.

Standplaatstaxi

 • Je hebt een extra machtiging nodig naast jouw vergunning: vraag die aan bij de gemeente waar de standplaats ligt die je wilt gebruiken voor jouw taxidienst.
 • Je pikt klanten op aan de standplaats die je toegewezen kreeg.
 • De gemeente kan het tarief bepalen dat jij aanrekent.
 • De gemeente bepaalt voor hoeveel taxi’s ze machtigingen uitreikt voor haar grondgebied.
 • Je rust jouw standplaatstaxi uit met een taxilicht en -meter.
 • Op je terugrit kan je als straattaxi rijden en ook mensen meenemen. Zij steken hun hand op om je tegen te houden.

Ceremonieel vervoer

 • Je sluit een schriftelijke overeenkomst met je klant af om personen te vervoeren als deel van een ceremonie, zoals een trouw, doop of begrafenis.
 • Jouw overeenkomst geldt voor minstens 3 uur.
 • Indien jouw voertuig enkel vergund wordt voor ceremonieel vervoer, moet het beperkt aan de nieuwe milieunormen voldoen.

Openbaarveroertaxi (nog niet van toepassing)

 • Als openbaarvervoertaxi heb je een contract via de nog op te richten Mobiliteitscentrale( (openbare aanbestedingen).
 • Jouw tarief wordt vastgelegd per vervoerregio.

Procedure

1. De vergunning

Exploitanten en kandidaat-exploitanten vragen hun vergunning of wijzigingen van die vergunning aan via de databank Centaurus 2020.

De gemeente int jaarlijks een retributie (jaarlijks geïndexeerd) op de ingeschreven voertuigen.

2. Bestuurderspas

De kandidaat-bestuurders vragen hun bestuurderspas aan in de Centaurus2020-databank. Een kandidaat-bestuurder die niet in het Vlaamse Gewest woont, kan een gemeente naar keuze uitkiezen om de aanvraag in te dienen.

Een eenmalige retributie (jaarlijks geïndexeerd) zal aangerekend worden voor de afgifte van de bestuurderspas. 

Voor een vlot verloop van de invoering van jouw aanvraag lees je best op voorhand op de webpagina van Centaurus2020 de handleiding voor de exploitant en vergewis je ervan dat je alle gevraagde documenten bij de hand hebt en kan toevoegen.

Ook deze website gidst je bij je aanvraag: https://www.vlaanderen.be/vergunning-individueel-bezoldigd-personenvervoer-taxidiensten-luchthavenvervoer

Behandeling van de aanvragen

Het college van burgemeester en schepenen controleert de aanvragen en zal binnen 45 dagen (voor een vergunning) en 20 dagen (voor een bestuurderspas), nadat jouw aanvraag volledig is, een beslissing van goedkeuring of weigering meedelen. Zolang het dossier niet volledig is, begint deze termijn niet te lopen. 

Contact

Ondernemen
Koning Albertstraat 18
3290 Diest
België
09:00 - 12:30
09:00 - 12:30
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:30
09:00 - 12:30
16:00 - 19:00
09:00 - 12:30
Warning 11 juli gesloten