Gemeentelijke volksraadpleging

Wat?

De gemeenteraad kan, op eigen initiatief of op verzoek van inwoners van de gemeente, beslissen om de inwoners van de stad Diest te raadplegen.

Terug naar boven

Voorwaarden

Om een verzoek in te dienen voor een volksraadpleging of om eraan deel te nemen als kiezer, dient men aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • in het bevolkingsregister van de gemeente ingeschreven of vermeld zijn
 • de volle leeftijd van zestien jaar bereikt hebben
 • niet het voorwerp uitmaken van een veroordeling of beslissing die voor een gemeenteraadskiezer de uitsluiting of schorsing van het kiesrecht meebrengt

Terug naar boven

Procedure?

 • Als het uitgaat van de inwoners van de gemeente, dan moet dit worden gesteund door ten minste 3000 inwoners in gemeenten met minstens 15.000 inwoners en minder dan 30.000 inwoners. Voor de gemeente Diest dient het verzoek vergezeld te worden door de naam, voornaam, geboortedatum en woonplaats van minstens 3.000 inwoners die het verzoekschrift ondertekenden.
 • Elk verzoek tot het houden van een raadpleging op initiatief van de inwoners van de gemeente wordt met een aangetekende brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen.
 • Bij het verzoek worden een gemotiveerde nota gevoegd en de stukken die de gemeenteraad kunnen voorlichten.
 • Na ontvangst van het verzoek, onderzoekt het college van burgemeester en schepenen of het verzoek gesteund is door een voldoende aantal geldige handtekeningen.
 • Als het benodigde aantal geldige handtekeningen is bereikt zal de gemeenteraad overgaan tot de organisatie van de volksraadpleging.
 • Deelname aan de volksraadpleging is niet verplicht. Elke deelnemer heeft recht op één stem. Er wordt geheim gestemd.

Terug naar boven

Uitzonderingen

 • Persoonlijke aangelegenheden en aangelegenheden betreffende de rekeningen, de begrotingen, de gemeentebelastingen en retributies kunnen niet het onderwerp van een raadpleging zijn.
 • De toepassing van art. 18bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen kan evenmin het onderwerp van een raadpleging zijn.
 • Geen raadpleging kan worden georganiseerd in een periode van zestien maanden vóór de gewone vergadering van de kiezers voor de vernieuwing van de gemeenteraden. Bovendien kan geen raadpleging worden georganiseerd in een periode van veertig dagen vóór de rechtstreekse verkiezing van de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de Senaat, de Raden en het Europees Parlement.
 • De inwoners van de gemeente kunnen slechts eenmaal om de zes maanden worden geraadpleegd, met een maximum van zes raadplegingen per zittingsperiode. Gedurende het tijdvak tussen twee vernieuwingen van de gemeenteraad kan slechts één volksraadpleging over hetzelfde onderwerp worden gehouden.

Terug naar boven

Regelgeving

Gemeentedecreet: Artikelen 205 t/m 212bis

Terug naar boven

Contact

Aanverwante info

Externe links