Schadevergoeding bij een natuurramp

Algemene natuurramp of landbouwramp?Er is een verschil tussen een algemene natuurramp en een landbouwramp.

  • Een natuurramp is een ramp waarbij er niet alleen schade is aan landbouwgewassen en waarbij niet alleen landbouwers, maar ook andere burgers getroffen zijn.
  • Een landbouwramp is een ramp waarbij er alleen schade is aan landbouwteelten.

Vergoeding van de brandverzekering

In alle woningverzekeringspolissen (brand en eenvoudige risico's) moet de dekking tegen de meest voorkomende natuurrampen opgenomen zijn. Uw brandverzekering moet dus natuurrampen dekken. Die verzekering geldt onder meer voor schade aangericht door:

  • overstroming
  • overlopen of opstuwen van openbare riolen
  • terreinverschuivingen of -verzakkingen.

U moet uw schadegeval aan uw brandverzekeraar aangeven. Het is de verzekeraar die u zal vergoeden. Het is dus absoluut aan te raden om een brandverzekering af te sluiten voor uw woning, maar dit is in België niet verplicht.

Vergoeding van het Rampenfonds

Slechts in uitzonderlijke gevallen zal het Rampenfonds schade vergoeden en dat alleen als het schadefeit als algemene natuurramp erkend werd.

  • Goederen die al verzekerd zijn binnen uw gewone brandverzekering, komen nooit in aanmerking voor een vergoeding van het rampenfonds.
  • Goederen die niet verzekerd zijn binnen een brandpolis (hoewel een verzekering wel mogelijk was), worden enkel vergoed als het slachtoffer kan aantonen dat hij recht had op een leefloon of een gelijkwaardige vergoeding, op het ogenblik van de ramp.
  • Voor goederen die niet verzekerbaar zijn door een gewone brandpolis, kunt u eventueel een vergoeding krijgen van het rampenfonds, op voorwaarde dat de natuurramp officieel erkend werd.

De procedure voor schadevergoeding loopt in twee stappen. Eerst moet het Rampenfonds de natuurramp erkennen. Pas daarna kunt u een aanvraag tot schadevergoeding indienen.

https://overheid.vlaanderen.be/rampenfonds via deze website kan je nagaan voor welke rampen al in het Staatsblad verschenen zijn en er dus een dossier tot schadevergoeding kan worden ingediend.

Als de ramp officieel erkend werd als natuurramp, dan hebt u drie maanden de tijd (vanaf de maand die volgt op de publicatie in het Belgisch Staatsblad) om een schadedossier in te dienen bij het Vlaams Rampenfonds. Op de webpagina van het Vlaams Rampenfonds vindt u formulieren en een gebruikershandleiding. Voor hulp bij het invullen van de formulieren, kan je terecht bij de preventiedienst.

Het Vlaams Rampenfonds behandelt uw aanvraag in opdracht van de gouverneur van de provincie waar de schade geleden werd. De gouverneur beslist over de vergoedingen.

 

Contact

Aanverwante info