Project trage wegen in Diest

De stad Diest wil werk maken van het behoud, het herstel en de inrichting van haar trage wegen. Trage wegen zijn paden en wegjes voor niet-gemotoriseerd verkeer. Je vindt ze overal, ook in Diest. Denk maar aan de kerkpaadjes, veldwegen en doorsteekjes die je vast wel eens gebruikt voor een wandeling in de buurt of een fietstocht naar de bakker. Ook landbouwers, natuurliefhebbers en ruiters weten ze zeker te vinden. Trage wegen zijn belangrijk voor lokale recreatie en mobiliteit. Bovendien hebben ze vaak een historische of culturele meerwaarde en ze helpen planten en dieren overleven in dorpen en steden.

 

Het is in dit kader dat er een project 'trage wegen' is opgestart waarbij de toestand van betrokken wegen op het grondgebied in kaart wordt gebracht zodat hieruit de gepaste maatregelen naar de toekomst kunnen worden genomen. In samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant wordt een participatieproject opgestart.

 

In een eerste stap maakte de stad Diest werkkaarten aan in het GIS. Zowel de officiële trage wegen van de Atlas der buurtwegen als de wegen die toegankelijk zijn voor fietsers en voetgangers van het AGIV wegenregister werden ingetekend.

 

Voor de inventarisatie op het terrein doet de stad Diest een beroep doen op de streekkennis en het enthousiasme van onze bevolking. De vrijwilligers gaan op pad met de werkkaarten en vullen per deelgebied (500m op 500m) inventarisatiefiches in en nemen foto's.

 

Na de inventarisatie op het terrein worden de fiches en de foto's van de geïnventariseerde wegen in een digitale databank ingevoerd door de stadsdiensten.

 

In een latere fase zullen de bevolking en andere belanghebbenden zoals bijvoorbeeld seniorenverenigingen, landbouwers, scholen en eigenaars van percelen met een trage weg worden bevraagd (participatie).

 

Bij de opmaak van een tragewegennetwerk zullen er keuzes moeten gemaakt worden. Daarom is het belangrijk dat er op voorhand een visie wordt opmaakt die de afwegingscriteria vastlegt. Op basis van de voorgaande stappen kan de stad Diest overgaan tot het maken van een netwerkkaart. Het doel is om zoveel mogelijk oorspronkelijke verbindingen uit de Atlas te herstellen en te behouden op die plaatsen waar dat zinvol is.

 

Nadien wordt de netwerkkaart omgezet in een actieplan waarin staat welke acties of werkzaamheden er nodig zijn om het netwerk op het terrein te realiseren en welke wegen prioriteit krijgen. 

Contact

Aanverwante info